Til børne og unge rådgiveren

Hos os er der flere muligheder

I Fonden Nordjysk Børne-Ungecenter, NBU, har vi forskellige afdelinger og varetager mangeartede opgaver indenfor det socialpædagogiske område. Vi har mulighed for at tilrettelægge individuelle løsninger – afhængigt af hvilke problematikker man står over for.

Endnu har vi ikke tilbud der dækker “fra vugge til grav” – men variationen af ydelser gør, at vi tilbyder behandling/socialpædagogisk bistand for udsatte børn og unge samt voksne i alderen 6 – 35 år.

I fællesskab – forældre – kommune – os – kan vi skabe sammenhænge og “meningsfuldhed ” i de unges liv.

Vores overbevisning er, at det skal give mening at være hos os. Her er børn og unge på gennemrejse, og mens vi har chancen, gør vi os umage. Vores fornemste mål er at kunne sende vores unge videre ud i et selvstændigt og forhåbentlig godt og trygt voksenliv, med masser af positive ting i bagagen.

Gennem anbringelsen i NBU vil vi altid have en forventning om en positiv fremadrettet personlig udvikling.

Visitation

Børne og unge rådgiveren retter henvendelse til NBU-centerets ledelse:

Susanne Lykke Petersen

Tlf.: 2067 1665

mail: susanne@nbu-center.dk

 

Der aftales hvilken afdeling som barnet/ den unge/voksne vil matche.

Derefter vil børne og unge rådgiveren blive henvist til den respektive teamkoordinator for afdelingen.

Anbringende kommune fremsender sagsakterne, herudfra tages der en vurdering, med relevant fagligt personale, om hvorvidt den unge matcher målgruppen og personalets kompetencer. Bestemmes det, at den unge matcher, afholdes der et møde med børne og unge rådgiveren og den respektive afdeling.

På mødet orienteres børne og unge rådgiveren om dagligdagen og den pædagogiske praksis på afdelingen, og efterfølgende laves en forventnings afstemning for anbringelsen parterne i mellem. Efterfølgende inviteres den unge og dennes netværk til et møde på børne og unge hjemmet/bostedet.

Mødet holdes i reglen på børne og unge hjemmet, men der tages udgangspunkt i den enkelte unge og dennes behov, hvorfor det kan være en mulighed, at flytte mødet til et andet og for den unge mere trygt sted, fx i hjemmet. (så vi tilbyder gerne at tage hjem til den unge +forældre/pårørende)

Er alle enige om, at den unge skal anbringes på den respektive afdeling, aftales praktiske støttende indsatser samt indflytningstidspunkt.

 

Den enkelte afdeling udarbejder herefter flg:

 • Efter 3 mdr’s indskrivning i NBU-center regi udarbejdes der en observationsrapport.
 • Ud fra barnets eller den unges plan fra anbringende kommune udarbejdes efter et halvt år en statusrapport. Med udgangspunkt i rapportens mål og pædagogiske strategier, tages der afsæt i den daglige pædagogiske praksis.
 • NBU har egne familie terapeuter, Susanne Lykke Petersen (social faglig leder, sfa), Yrsa Danielsen, Pernille Ott Christiansen

Vi samarbejder med

 • Psykiatrien i Aalborg
 • Brønderslev og Aarhus
 • PPR
 • De lokale folkeskoler
 • Interne specialskoler
 • STU-tilbud
 • UU-vejledere
 • Sundhedssektoren
 • Neuropsykologer
 • Psykiatere
 • Specialpædagogiske konsulenter
 • Forskere indenfor det specialpædagogiske område
 • De lokale idrætsforeninger og klubtilbud
 • Ungdomsskolen
 • Specialskoler for børn
 • unge og voksne
 • Lokale forretningsdrivende
 • Jammerbugt Jobcenter

 

Tilsyn

Der føres tilsyn af Socialtilsyn Nord.
Økonomisk tilsyn: Niels Lysdahl Nielsen

 

Personale og kompetenceudvikling

 • Personalet modtager kontinuerligt supervision af Lisbeth Nørup Nielsen og Susanne Broeng
 • Ved udgangen af 2019 vil samtlige medarbejdere være uddannet indenfor KRAP. Alle medarbejdere skal i 2019 gennemgå et 8 dages uddannelsesforløb. For nogle medarbejdere er det for første gang – andre er det 2. eller 3. opkvalificeringsforløb.
 • NBU-centerets ledelse og bestyrelse er opmærksomme på opkvalificering af personalet. Der sendes løbende personale på relevante kurser, efteruddannelse og uddannelse.
 • NBU har en fælles Social Faglig Leder, samt en Social Faglig Ansvarlig for hvert hus. Dette udgør vores Social Faglige Team. Den primære funktion for teamet er implementeringen af pædagogiske tiltag og opfølgning på den “faglige røde tråd” i husene.
 • NBU har ca. 40 fuldtidsstillinger, heraf er der ca. 80 % uddannede indenfor det pædagogiske område.
 • Der er tegnet overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund, S

PROJEKTBESKRIVELSE

Som alle børne og unge hjem og bosteder udarbejder vi projektbeskrivelser og der laves tilsynsrapporter omhandlende de forskellige afdelinger.

Børne og unge rådgivere, rådgivere og konsulenter mm. som har interesse i at læse mere indgående om vores afdelinger er velkomne til at rette henvendelse til vores dygtige administrative medarbejder.